(in english below)

ÖFA-kollektivet är ett kollektiv med 23 medlemmar från en rad olika yrkesbakgrunder. Hösten 2004 startade ÖFA som ett feministiskt nätverk och stödforum och har sedan dess utvecklats till att även bli en konstnärlig plattform där vi arbetat fram flera scenkonstproduktioner, workshops, utställningar och klubbperformances. ÖFA har utvecklats till en stark och återkommande punkt i svenskt kulturliv och har efter en del internationella gästspel också etablerat en publik utanför Sverige.

2006 satte ÖFA upp sin första föreställning, Var god tag plats!. Våren 2008 kom ÖFA: Vårkonsert och under hösten 2008 ÖFA: Hemligheter. Under 2010 startade arbetet med ÖFA: DANCE. Förutom dessa produktioner är ÖFA verksamma i en mängd sammanhang, bland annat med performance, klubbar och workshops. Något som blivit ett av ÖFA-kollektivets signum är ÖFA: DANCEOKE, en slags gruppkaraoke där en dansar tillsammans istället för att sjunga ensam.

ÖFA verkar bland annat i BAS i Bandhagens centrum där ÖFA, med ett antal andra musiker och konstnärer har byggt sin egen plattform för att få möjlighet att skapa under dygnets alla timmar.

Nationellt har ÖFA spelat bland annat i Uppsala på Reginateatern och Stadsteatern, i Malmö på Inkonst, på Arvikafestivalen, samt i Stockholm på Rosenlundsteatern, Elverket, Södra Teatern, Riksteatern och på Stadsteatern under Stockholm Pride. Vi har drivit Skapande Skola-projekt för niondeklassare i Enköpings kommun. ÖFA har gjort gästspel i tidskrifterna Ordfront och Ful och föreläst på Konstfack och Teaterhögskolan. Internationellt har ÖFA bland annat gästat festivaler som Red Dawn Festival i Ljubljana, Imagetanz på Brut-institutet i Wien, Nordwind i Berlin, Tweetakt i Utrecht och Summerszene i Salzburg.

ÖFA har genom åren fått bidrag och stipendier från Ungdomsstyrelsen, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Uppsala kommun, Stockholms Stads Kulturförvaltning, Kultur i länet samt Stockholms läns bildningsförbund.

 

Konstnärligt perspekiv

När ÖFA-kollektivet står på scen är utmaningen, styrkan och äventyret – både för vår publik och för oss själva – att vi har olika yrkesbakgrund och erfarenheter. Fackspråk och referenser som i andra fall sätter upp ramen för diskussioner blir inte lika användbara när man kommer från olika konstområden. Avsaknaden av gemensamma referenser i det konstnärliga arbetet gör att det skapas ett eget konstnärligt uttryck. ÖFA-kollektivet strävar alltid bort från traditionella arbetssätt. Genom att jobba ickehierarkiskt och låta alla aktörer röra sig fritt mellan olika konstformer och uttryck försöker vi välta omkull gängse idéer.

ÖFA-kollektivets konst är till för en bred publik samtidigt som den är smal och specifik. Att vara alternativt, normbrytande och folkligt på samma gång är ÖFA-kollektivets stora styrka. Vi arbetar alltid normkritiskt och vi är övertygade om att vi måste frångå minoritetstänkandet och istället belysa och ifrågasätta den gällande normen inom en grupp, skola, organisation eller i hela samhället. Som ett konstnärskollektiv med bara kvinnor tar vi oss friheten att utmana det bipolära könstänkandet, vi framträder okommenterat och skapar plats för genusfria upplevelser. Det är lite paradoxalt men verkligt: Vi utgår från kön för att drömma fram alternativ till kön. Att bryta könsstereotyper är att bryta system som kontrollerar och begränsar, tyglar och håller tillbaka, formar och dikterar – det är därför ÖFA har en eftersmak av snickarglädje, lössläppthet, förtröstan, hopp, våghalsighet och gör-det-själv-anda!

ÖFA-kollektivet är medlemmarna. Det innebär att oavsett var man befinner sig i världen eller hur många möten man har tid att gå på så påverkar man alltid verksamheten och är en del av det som produceras. En ÖFA-produktion kan vara 1 person på scenen eller 22 personer som skriver en bok. Det som definierar ÖFA-kollektivet är främst våra arbetsmetoder/principer:

  • Vi utforskar, utmanar och omkonstruerar normerna kring maktordning, professionalitet och konst.
  • Vi arbetar kollektivt, demokratiskt och icke-hierarkiskt.
  • Vi skapar våra produktioner utan ledare och alla medverkande medlemmar tar tillsammans de konstnärliga besluten.
  • Vårt arbetssätt och metod skapar innehållet: hur vi arbetar bestämmer vad som blir.
  • Vi omprövar, omformulerar och omvärderar hela tiden allt vi lärt och lär oss.
  • Genom arbeta runt genrebegrepp har vi möjlighet att bryta ny mark i konstvärlden.
  • Vår ambition är att genom diskussion och samarbete öka förutsättningarna att forma och leva de liv vi vill leva.
  • Ett lyckat projekt innebär en publik som fått inspiration och kraft att skapa själva.

 

sked

 

The ÖFA-collective is a feminist art collective with 22 members from a variety of professional backgrounds. In the autumn of 2004 ÖFA was started as a feminist network and support forum, and has since evolved to also become an artistic platform from which we have created several theatre productions, workshops, exhibitions and clubperformances. 
 
ÖFA has developed into a strong and recurring act in Swedish cultural life and has with some international guest performances also established an audience outside Sweden. In 2006 ÖFA made its first performance,Var god tag plats!, which was a huge success. Then followed in the spring of 2008 ÖFA: Vårkonsert and the fall of 2008 ÖFA: Hemligheter. In addition to these productions ÖFA are active in a variety of contexts, including performances, clubs and workshops. ÖFAs latest big production was ÖFA: DANCE that premiered in September 2010 and since then a number of smaller project involving fewer members have been developed. ÖFA also works as a production base with administrative functions. ÖFA has a studio in Bandhagen south of Stockholm.

Creative perspective 
When the ÖFA-collective stands on stage, the challenge, strength, and adventure – both for our audiences and ourselves – is our different professional backgrounds and experiences. Language and references, that in other cases sets up the framework of the discussions, will not be as useful when you come from different areas of art. The lack of common references in the artistic work makes ÖFA create their own artistic expression. The ÖFA-collective always works away from traditional approaches. By working non-hierarchically, and by allowing all participants to move freely between different forms of art and expression we are trying to overturn conventional ideas.
 
The ÖFA-collective’s art has a broad audience, while it is in itself narrow and specific. Being alternatively, norm breaking and popular at the same time is the ÖFAcollective’s strength. We always question norms, and we are convinced that we must abandon the minority thinking and instead highlight and challenge the existing norm within a group, school, organization or society as a whole. 
 
As an art collective with only women, we take the liberty to challenge the bipolar gender thinking, we perform without comment and make space for gender-free experiences. It is a bit paradoxical but real: We start from gender to dream about alternatives to gender. Breaking stereotypes is to break the system that controls and limits, molds and dictates – that’s why ÖFA have a taste of creative joy, promiscuity, faith, hope, daring and do-it-yourself spirit!
 
The ÖFA-community are it’s members. This means that regardless of where you are in the world or how many meetings you have time to go to, you will always affect the business and is part of what is produced. A ÖFAproduction may be one person on stage or 22 people who write a book. What defines the ÖFA-collective is predominantly our working methods / principles:
 
* We explore, challenge and reconstruct the norms surrounding power structure, professionalism and art.
* We are working collectively, democratically and non-hierarchical.
* We create our art without a leader and all the members are taking the artistic decisions together.
* Our approach and method shapes the content: how we work determines what will be.
* We constantly review, reformulate and reconsider all we have learned and are learning.
* By working around the genre concepts we are able to break new ground in the art world.
* Our aim is that through discussion and collaboration enhance the ability to shape and live the
life we want to live.

 

ofa_spring_mg_4004